Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28-2-2024

Communicatieregisseurs* hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Communicatieregisseurs* houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Communicatieregisseurs*zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Cookies en gegevensverzameling communicatieregisseurs.com

Wij verzamelen gegevens om beter inzicht te krijgen in de bezoekers van onze website zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (bestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website informatie te verzamelen over hoe gebruikers de site gebruiken en wie die gebruikers zijn. We maken gebruik van Google Analytics, Facebook Pixels en Salesfeed.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De eerste keer dat je op onze website terecht komt, krijg je de vraag een keuze te maken over de cookie instellingen. Hierin kan je zelf je eigen keuze maken welke cookies je accepteert en welke niet.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Gegevens die je ons verstrekt middels het invullen van een contactformulier, aanmelding voor onze kennis academy of de bestelling van bijvoorbeeld onze jaarlijkse bureaukalender, worden door ons opgeslagen op een beveiligde server. Deze gegevens zullen wij alleen gebruiken om je vraag te beantwoorden of onze nieuwsbrief te versturen met een zelfde doel. Indien je na het ontvangen van de nieuwsbrief aangeeft deze niet meer te willen ontvangen, wordt je emailadres uit ons bestand verwijderd.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Communicatieregisseurs* verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
– Het versturen van uitnodigingen
– Commerciële aanbiedingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Communicatieregisseurs* de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Communicatieregisseurs* opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- / lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Communicatieregisseurs* verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Communicatieregisseurs* de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Communicatieregisseurs* opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Communicatieregisseurs* verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Communicatieregisseurs* de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door Communicatieregisseurs* opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Communicatieregisseurs* verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Communicatieregisseurs* de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door Communicatieregisseurs* opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
– Het verzorgen van hosting van websites
– Het verzorgen van directmailingen
– Het verzorgen van fotografie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Communicatieregisseurs* bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Communicatieregisseurs* van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je  altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt  altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Communicatieregisseurs*
Edsisonring 2
6669 NB
Dodewaard
rene@communicatieregisseurs.com